Page 9 - GAZİ ÜNİVERSİTESİ TANITIM KATALOĞU
P. 9

TARİHÇE
         Adını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru- demisi’nin ve 1966’da eğitime başlayan  Ülkemizin nitelikli insan gücünü kar-
        cusu Mustafa Kemal Atatürk’ün unvanın- Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık şılamaya yönelik pek çok farklı alanda
        dan alan Gazi Üniversitesi, 1926 yılında Akademisi’nin eklenmesi gelişmemizde eğitim veren üniversitemiz, Türkiye’nin
        genç cumhuriyetimizin öğretmen ihtiya- büyük rol oynadı.          en çok fakülte ve yüksekokuluna sahip
        cını karşılaşmak amacıyla ‘Orta Muallim  Kurulduğu tarihten bugüne Gazi Eği- üniversitesi olma unvanını da elinde bu-
        Mektebi ve Terbiye Enstitüsü’ adıyla ku-                  lundurmaktadır. 2016 yılı verilerine göre
        ruldu.                tim Fakültesi’yle Türkiye markası olan  Türkiye’nin dört bir yanından gelen 45
                           üniversitemiz, diğer fakülteleriyle de öncü  bin lisans öğrencisine ek olarak 25 bin li-
         Cumhuriyetimizin ilk yüksek eğitim  bir kuruluş olma yolunda emin adımlarla  sansüstü öğrencisiyle Türkiye’nin öğrenci
        veren kurumlarından biri olan Gazi, 1929  ilerlemektedir.         sayısı bakımından altıncı büyük üniver-
        yılında ‘Gazi Orta Muallim Mektebi ve                 sitesi olan Gazi,  Türkiye Cumhuriyetle-
        Terbiye Enstitüsü’ adını alarak, Birinci  Üniversitemizde Eğitim, Tıp, Diş He- ri, Kafkaslar, Avrupa, Ortadoğu, Afrika,
        Ulusal Mimarlık akımının öncü isimlerin- kimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Fen,  Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen
        den Mimar Kemaleddin’in yaptığı ve bu- Mühendislik, Mimarlık, Teknoloji, İktisadi  yabancı uyruklu öğrencileriyle de ülkemi-
        gün Rektörlük hizmetinde bulunan bina- ve İdari Bilimler, İletişim, Edebiyat, Hu- zin yurt dışından en çok öğrenci kabul
        da eğitim-öğretim hayatına başladı.  kuk, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım,  eden üniversitesidir.
                           Turizm, Beden Eğitimi ve Spor, Bankacı-
         1976 yılında ‘Gazi Eğitim Enstitüsü’  lık ve Sigortacılık, Tapu Kadastro gibi pek  Gazi Üniversitesi, Genç Türkiye Cum-
        ismini alan üniversitemiz, 1982 yılında  çok farklı alanda eğitim verilmektedir.  huriyeti’ne öğretmen yetiştiren ilk eğitim
        2809 sayılı kanunla Gazi Üniversitesi is-                  kurumu olarak tarihe geçerken, günü-
        mini aldı. Gazi Eğitim Enstitüsü’nün geli- Ankara’nın merkezinde bir şehir  müzde ‘Gazili olmak ayrıcalıktır’ felsefe-
        şiminde ve Gazi Üniversitesi’ne giden yol- üniversitesi olan Gazi Üniversitesi, ana  siyle 20 Fakülte, 7 Enstitü, 3 Yüksekokul 5
        da 1935’te kurulan Ankara Yüksek Teknik kampüsüne ek olarak Beşevler, Emek,  Meslek Yüksekokulu, 1 Türk Müziği Dev-
        Öğretmen ve Ankara Kız Yüksek Teknik Maltepe, Gölbaşı, Çubuk, Polatlı ve Kazan let Konservatuarı, 53 Uygulama ve Araş-
        Öğretmen Okulları’nın, 1955’te açılan kampüslerinde de eğitim ve öğretim faa- tırma Merkezi ile eğitim öğretim faaliyet-
        Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Aka- liyetleri sürdürülmektedir.  lerini sürdürmektedir.

                                                           www.gazi.edu.tr 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14