Page 10 - GAZİ ÜNİVERSİTESİ TANITIM KATALOĞU
P. 10

NEDEN GAZİ
       Gazi, köklü bir geçmişe sahip Tür- kültür merkezleri, spor tesisleri ile
        kiye’nin en eski üniversitelerinden  Türkiye’nin en büyük ve en güçlü
        biridir.               üniversitesi olma yolundadır.

       URAP (University Ranking by Aca-  Gençlerimizi geleceğe yönlendirmek-
        demic Performance) Laboratuvarı-  te kararlı, deneyimli, güçlü ve nitelik-
        nın üniversite adaylarına ve velilere  li bir akademik kadroya sahiptir.
        yardımcı olmak için hazırladığı, 10   Bölümler arasında “Çift Anadal”
        farklı dünya sıralamasında 159 Türk  programı ile ikinci bir dalda lisans
        üniversitesinin yerlerini gösteren  diplomasına sahip olma imkânı ta-
        rapora göre, 10 derecelendirme ku-  nırken, “Yan Dal” uygulaması ile is-
        ruluşundan 9’unun dünya sıralama-  tediği bölümden/programdan serti-
        sında yer alan beş Türk üniversite- fika alma hakkı sunmaktadır.
        sinden birisi Gazi Üniversitesidir.
                         Ankara’nın fiziki mekân olarak en
       Başkentin merkezinde bir üniversite  büyük ve en donanımlı üniversite kü-
        olup, şehir merkezinde olmanın tüm  tüphanesine sahiptir. Kütüphanenin
        avantajlarını öğrencisine sunan bir  üye olduğu elektronik veri tabanları
        üniversitedir.            ile ulusal ve uluslararası süreli ya-
                          yınlar tüm akademisyen ve öğrenci-
       Türkiye’nin en çok fakülte, yükseko- lerin hizmetindedir.
        kul ve meslek yüksekokuluna sahip
        üniversiteleri arasında yer alma-  Üniversitelerarası akredite prog-
        sıyla birlikte öğrenci sayısı, yüksek  ramları sayesinde uluslararası dü-
        donanımlı binaları, laboratuvarları,  zeyde diploma geçerliliğine sahiptir.      8 www.gazi.edu.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15